המונח ביאור
ניהול איכות  –    

QA-Quality Assurance

 

מכלול התהליכים בארגון הבאים להבטיח את איכות תפקודו ומוצריו. במסגרת זו נכללת פעילות בקרת האיכות, אך גם נהלי העבודה ותקנים, תהליכים של סקרי תכנון, ניהול תצורה, בקרת  מסמכים ועוד.
בקרת איכות

QC-Quality Control

מכלול תהליכי הבקרה, הבאים להבטיח את התאמת תפקוד הארגון ומוצריו לתכנון. במסגרת זו נכלל תהליך בדיקת המערכת המוצרים/המערכות, אך גם תהליכים נוספים של בקרה על סקרי תכנון, בקרת שינויים וכדומה.
בדיקות – Testing מכלול התהליכים שמטרתם:

להעריך את עמידתם של הרכיב או המערכת, בדרישות שהוצבו, להוכיח שהרכיב הנבדק או המערכת מתאימים למטרתם ולצרכי המשתמש לאתר כשלים.

תרחיש בדיקה

Test Case

סט של ערכי קלט, תנאי ביצוע, תוצאה צפויה ותוצאה בפועל,שפותח עבור בדיקה ספציפית על מנת לוודא שהיא עומדת בדרישות או בתנאים מסוימים.
נתוני בדיקות –

Test Data

 

נתונים הנמצאים/מוזנים למערכת לפני הבדיקה )כגון מאגרי נתונים, טבלאות תשתית) ,אשר משפיעים או מושפעים ע"י תהליכי הבדיקה. בדרך כלל תהליך יצירת נתוני בדיקה כולל הקמת נתונים חדשים או גזירה של נתונים אמיתיים מהייצור ו"ערבולם" לצורך חיסיון מידע ופרטים אישיים.
מסמך  STPSoftware Test Plan תכנית הבדיקות הנכתבת עבור גרסה/ פרויקט  .
תרחישי הבדיקות – STDSoftware test Document מסמך/ קובץ המכיל את תרחישי הבדיקות אשר נכתבו עבור הגרסה/ המערכת הנבדקת. תרחישי הבדיקות ייכתבו על בסיס מסמך ה- STP ומסמך האפיון.
מסמך סיכום הבדיקות- STRSoftware Test Report מסמך המסכם אילו בדיקות בוצעו ומציג את רמת המוכנות של המערכת להעברה לשלב הבא, כולל: תיאור תקלות פתוחות והסיכונים הקיימים.
תנאי כניסה ויציאה –

Entry And Exit Criteria

תנאי סף מדידים להצלחה במעבר גרסאות בין שלבי הפיתוח לבדיקות ולייצור. תנאי הסף יכללו מדדי איכות ומדדי כיסוי. תנאי הסף בבדיקות קבלה יהיו גבוהים מאלו בבדיקות מסירה.
ניתוח סיכונים – Risk Analysis תהליך לאיתור סיכונים צפויים ביישום תהליך או מוצר חדש, כולל הערכת ההסתברות וההשפעה הצפויה, ודרכי התגובה, של כל סיכון על מנת לגדר אותו ככל האפשר. רמת הסיכון נקבעת על בסיס המכפלה של "הסיכוי לתקלה" ו"עוצמת התקלה":

Risk Level = Probability*Impact. ראה נספח א' להרחבה.

 

המונח ביאור
סקר מוכנות לבדיקות – TRR TEST READINESS REVIEW סקר שמתבצע לפני ביצוע בדיקות ומטרות לוודא מוכנות הגורמים והרכיבים הנדרשים לביצוע המשימה
בדיקות קבלה – uat User Acceptance Test בדיקות הנעשות ע"י לקוח המערכת ( מומחה היישום ) לאחר בדיקות המערכת ולפני המעבר לייצור
סוגי בדיקות ראה פרוט בנספח ה'
מהות הפיתוח מאפיין של פרויקט המגדיר האם מדובר על מערכת חדשה, גרסה רוחבית או גרסה נקודתית
גרסה רוחבית גרסה הכוללת שינוי רוחבי, כלומר, שינוי שמשפיע על תהליך מחשובי
גרסה נקודתית גרסה הכוללת רק שינויים נקודתיים, כלומר, שינוים שאינם משפיעים על תהליך מחשובי
פיתוח פנימי פרויקט המפותח ע"י גורמים ארגון ללא השתתפות ספק חיצוני
פיתוח משולב פיתוח המשלב ספק חיצוני. במקרה זה הספק מבצע בדיקות של המערכת ובדיקות נוספות (בדגש על אינטגרציה) מתבצעות ע"י ארגון
תשתית חומרה או תוכנה המהווה בסיס להפעלת תשתית אחרת או מערכת מידע. לדוגמה: מחשב, שרת, מערכת הפעלה, ציוד תקשורת.
תשתית אפליקטיבית תשתית תוכנה בפיתוח עצמי, בפיתוח חיצוני, או מוצר מדף, המהווים בסיס להפעלת מערכת מידע. לדוגמה: מערכת הפעלה, דפדפן, Scripts לביצוע פעולות שונות, Store Procedures