בעוד שתחום ניהול האיכות (QA-Quality Assurance) כולל תהליכים המבטיחים עמידה ברף איכות לאורך כל שלבי מחזור החיים של פרויקט, תחום בקרת איכות QC-Quality) (Control כולל את כלל התהליכים והפעילויות המתבצעים בפרויקט והקשורים לבדיקת התוצר – היינו המערכת עצמה.

בקרת איכות  מתבצעת במסגרת פרויקט הכולל שלבי מחזור חיים ברורים בהתאם לנהלי איכות ומלווים בתוצרי ביניים ותוצר סופי של סיכום הבדיקות.

שימוש במתודולוגיית בקרת איכות כפי שמוצגת במסמך זה הכרחית לניהול תהליך תקין.

מסמך זה מתאר מתודולוגיה למימוש תהליכי ניהול ובקרת איכות התוצר במסגרת מחזור חיי פיתוח ותחזוקת מערכת בארגון .

המסמך נבנה תוך שימוש ב-Best Practices הקיימים בתחום הבדיקות, כך שניתן יהיה להגיע לתוצאות טובות על סמך נסיון הקיים בתחום זה וב בפרט.

המסמך מתייחס לגורמים המעורבים בתהליך ואחריותם, לאופן השתלבות נושא הבדיקות במחזור חיי הפיתוח של מערכת, לשלבים השונים בבדיקות תוך תיאור מפורט של הפעולות הנדרשות בכל שלב ולתנאי סף למעבר משלב לשלב.

פרקים נוספים מוקדים לכלים התומכים בתהליך ולניהול סביבות הבדיקה.

המסמך מגדיר מילון מונחים על מנת ליצור שפה משותפת בין הגורמים המעורבים. כמו כן, המסמך כולל תבניות וטפסים של מסמכים נוספים המהווים חלק מתוצרי  הבדיקות.

היעד להשגה באמצעות מתודולוגיה זו הינו שיפור בקרת האיכות בארגון, תוך קביעת תהליכים אחידים וברורים ותיאום צפיות טוב יותר בין הגורמים המעורבים.

גורמים מעורבים בתהליך בקרת איכות:

צוות הפרויקט:

צוות הפרויקט כולל את מנהל הפרויקט, ראש צוות הפיתוח והמפתחים.

מנהל הפרויקט אחראי לפרויקט כולו על כל מחזור חייו אל מול הלקוח ומפעיל את צוות הפיתוח ונציגי צוותי תשתיות בשלבים הרלוונטיים. למנהל הפרויקט אחריות למימוש שלב הבדיקות מול צוות הבדיקות.

ראש צוות הפיתוח אחראי על הפעלת צוות הפיתוח החל משלב הפיתוח. ראש צוות הפיתוח אחראי לספק את התוצרים הנדרשים לבדיקה.

המפתחים הינם הגורמים המייצרים את רכיבי הפיתוח (המודולים) המהווים את המערכת ואחראים לבדיקתם.

צוות הבדיקות:

צוות הבדיקות כולל את ראש צוות הבדיקות והבודקים.

ראש צוות הבדיקות אחראי לניהול הצוות ולמימוש תהליך הבדיקות מול מנהל הפרויקט.

הבודק מבצע את שלבי התכנון והביצוע בפועל של הבדיקות עפ"י הנחיות ראש צוות הבדיקות ובתיאום עם צוות הפרויקט.

צוות אבטחת מידע

אחראי לבדוק את יישום נהלי אבטחת מידע בפרויקט.

נציגי צוותי תשתיות

נציגי צוותי תשתיות כוללים את נציג System , נציג בסיס נתונים או נציגים אחרים ממחלקת תשתיות מחשוב.

נציגים אלה מקימים ומנהלים את סביבת הבדיקות מול מנהל הפרויקט.

במקרים בהם הוחלט הדבר, נציג ממחלקת תשתיות מחשוב אחראי לניהול בדיקות עומסים וביצועים מול ספק חיצוני.

הלקוח:

הלקוח כולל את מומחה היישום ושאר משתמשי המערכת.

מומחה היישום אחראי לייצג את כל משתמשי המערכת בהגדרת הדרישות המערכת ובבדיקות הקבלה.

משתמשי המערכת הינם הגורמים שעבורם מפותחת המערכת.

כפיפות ויחסי גומלין:

פרויקטים מסוימים עשויים לכלול מספר צוותי פיתוח, כאשר אחד מראשי הצוותים מוגדר כראש צוות מוביל.

פרויקט המנוהל ב עשוי להיות פרויקט פנימי הכולל גורמים בתוך הארגון בלבד. במקרים אחרים הפרויקט עשוי להיות משולב עם ספק חיצוני העובד מול מנהל הפרויקט בארגון.

צוות הבדיקות ב כפוף למנהל מחלקת מידע ומטה IT.

מטרות ותפקידי צוות הבדיקות האגפי

מטרת הצוות הינה להיות הגוף המרכזי שמספק שירותי בקרת איכות (בדיקות מערכת וסיוע בבדיקות קבלה) לכלל גופי הפיתוח והתשתיות בארגון, תוך עמידה בדרישות מערכת ניהול האיכות המוטמעת בארגון ומתבסס על Best Practices קיימים בתחום.

נציגי הצוות עובדים בתיאום עם מנהלי פרויקטים בארגון ואחראים על תכנון וביצוע כלל בדיקות המערכת.

על מנת לאפשר עמידה בדרישות ניהול איכות ובדיקה מיטבית של המערכות, מלווה נציג הצוות את הפרויקט במהלך רוב שלבי מחזור חייו.

ביכולתו של הצוות ללוות,לייעץ ולהנחות את הלקוח בהכנה וביצוע בדיקות קבלה.

הגדרת דרישות תפקיד בודק בצוות הבדיקות

בודק בצוות בדיקות מבצע תהליכי בדיקות בקרת איכות בארגון מערכות מידע, בהתאם למתודולוגיה המפורטת במסמך זה.

תפקידים אלה כוללים, בין השאר: מעבר על מסמכי מחזור חיים של המערכת, השתתפות בסקרים, הכנת תכנית בדיקות, הכנת תרחישי בדיקות, ביצוע בדיקות מערכת בסבבים, הכנת דו"ח סיכום סבב בדיקות, הכנת מסמך סיכום בדיקות וליווי הלקוח בשלב בדיקות הקבלה.

הבודק פועל על פי מתודולוגיית הבדיקות וכפוף אליה, אך יחד עם זאת כפוף ישירות לראש צוות הבדיקות ולהחלטות שבסמכות מנהל הפרויקט בנושאים שונים כגון אישור תכנית הבדיקות, תיעדוף טיפול בתקלות, סיווג סופי של התקלות, מעבר בין סבבים ועוד.

מצופה מהבודק לפעול בשיתוף פעולה מלא עם צוות הפרויקט ויחד עם זאת לפעול בצורה מקצועית, יסודית, עקבית ועצמאית